Privat Pasningsordning

Info

Sønderborg Kommune yder tilskud til privat pasning efter Dagtilbudsloven §78 og §80. Formålet er, at forældre til småbørn kan vælge at få økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i en daginstitution eller dagpleje.

Sønderborg Kommune kan beslutte, at der ikke kan ydes pasningstilskud, hvis særlige hensyn taler for, at barnet optages i et kommunalt dagtilbud som en særlig hjælpeforanstaltning efter den sociale lovgivning.

Der skal foreligge en skriftlig pasningsaftale, som skal godkendes af Sønderborg Kommune, som også fører løbende tilsyn med ordningen.

Børn, der passes i private pasningsordninger med tilskud efter dagtilbudslovens §78 og §80, er ikke omfattet af bestemmelserne om hel eller delvis friplads, men der ydes søskenderabat.

Tilskuddet kan højst udgøre 75% af forældrenes udgifter til den private pasningsordning - løn, ATP, feriepenge, lovpligtige arbejdsskadeforsikring m.m.
Forældrene skal altså som minimum dække 25% af de faktiske udgifter.

I alderen 24 uger - 3 år kan der i 2024 maksimalt ydes et tilskud på 6457,- kr. pr. måned pr. barn.

Tilskuddet udbetales månedsvis forud.

Der ydes ikke tilskud , hvis forældrene holder barsel på barnet, dog må man bruge den sidste måned af sin barsel til selve indkøringen med fuld tilskud. (ved spørgsmål kontakt Heidi Hjortnæs)


Tilskuddet bortfalder, når
- pasningsaftalen ophører
- barnet begynder i et andet pasningstilbud
- barnet begynder i børnehaveklasse
- ved overgang til orlovydelse

Man kan ikke få tilskud, hvis:
- man passer sit eget barn
- man gensidigt passer hinandens børn
- forældrene får barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning for det samme barn
- hvis forældrene samtidig får dækket løn-/dagpengeudgifter under børnepasserens sygdom gennem reglerne om sygedagpenge
- hvis tilskuddet skal anvendes til betaling for en plads, der på anden måde er støttet af offentlige midlerPrivat pasning skal ikke ses som en kortsigtet løsning på barnets pasningsbehov, men som længerevarende pasningstilbud. Andet er syndt for børnene, som hele tiden skal vænne sig til nye personer.